آثار تجاری

سنگ معلق خطای دید

نام اثر: سنگ معلق خطای دید

تکنیک استفاده شده: سازه های غیر‌ممکن

ابعاد:  ۲/۵×۱/۵ ارتفاع ۳

ویژگی خاص: 

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات: 

نقاشی دگرگون چند سطحی من خود خوشحالی‌ام

نام اثر: من خود خوشحالی‌ام

تکنیک استفاده شده: نقاشی سه بعدی دگرگون چند سطحی

ابعاد:  ۳۶ مترمربع

ویژگی خاص: این اثر با طراحی دگرگون وچند سطحی اجرا شده که از نقطه دید مشخص شده شکل واحدی رو میبینیم

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

میز خطای‌دید معلق

نام اثر: میز خطای دید معلق

تکنیک استفاده شده: سازه های غیر‌ممکن

ابعاد:  ۱×۳/۵ ارتفاع ۱

ویژگی خاص: 

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات: 

استیکر سه‌بعدی وارونه در تهران

نام اثر: استیکر سه‌بعدی چترباز

تکنیک استفاده شده: تصویر دیجیتال چاپ شده (استیکر سه‌بعدی)

ابعاد:  ۱۰ مترمربع 

ویژگی خاص: نصب وارونه استیکر روی سقف

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات

میز خطای دید ریورسپکتیو

نام اثر: میز خطای‌دید ریورسپکتیو

تکنیک استفاده شده: حجم‌های ریورسپکتیو(پرسپکتیو معکوس)

ابعاد:  ۳×۴ ارتفاع ۱

ویژگی خاص: 

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات: 

مجسمه‌های دومنظری

نام اثر: مجسمه‌های دومنظری

تکنیک استفاده شده: حجم‌های دومنظری

ابعاد: ۱۰ cm

ویژگی خاص: 

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات: 

استند آینه مثلث بی‌نهایت

نام اثر: استند آینه مثلث بی‌نهایت

تکنیک استفاده شده: تشکیل و تکمیل تصاویر تا بی‌نهایت در آینه‌های روبه روی هم

ابعاد: ۵۰× ۸۰ارتفاع ۱۵۰

ویژگی خاص: 

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات: 

کهکشان بی‌نهایت

نام اثر: کهکشان بی‌نهایت

تکنیک استفاده شده: تشکیل و تکمیل تصاویر تا بی‌نهایت در آینه‌های روبه روی هم

ابعاد: ۲ × ۳ ارتفاع ۳

ویژگی خاص: نورپردازی سقف وتشکیل تصاویر تا بی‌نهایت

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات: 

دنیای کروی (نمایش سه‌بعدی در آینه)

نام اثر: دنیای کروی

تکنیک استفاده شده: تشکیل و تکمیل تصاویر تا بی‌نهایت در آینه‌های روبه روی هم

ابعاد: ۳ × ۳/۵ ارتفاع ۳

ویژگی خاص: وضعیت غیر معمول آینه‌ها ،ابعاد غیرمعمول آینه‌ها ، ایجاد تصاویر و نمایش بی‌نهایت همراه صدا

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات: 

استیکر سه‌بعدی چترباز

نام اثر: استیکر سه‌بعدی چترباز

تکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمین

ابعاد:  ۱۵ مترمربع 

ویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین نسبت به بیننده 

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات:

Scroll to top