photo_2017-12-08_16-15-15

چیزی که خواستیم نباشیم!

چطور میشود ما این چیزی میشویم که هستیم؟ چه چیزی واقعا معرف ما است؟
واقعیت این است که چیزهایی که واقعا معرف ما هستند هیچ وقت بیان نمیشوند. ما همیشه از رویاهایمان یعنی انتخاب های نمیتوانستیم بکنیم و از گزینه هایی انتخاب کردیم صحبت میکنیم.
ولی گزینه هایی که میتوانستیم انتخاب کنیم و نخواستیم، ما را ساخته اند و اکنون میتوانند معرفی کنند.
.
برداشتی از متنی از شعبانعلی

Leave a Comment