کدام واقعی بود! فیلم

خب وقتش رسید تا با واقعیت روبرو بشیم. اینکه در پست رطب خورده منع رطب میکند کدوم خرما واقعی بود و کدوم نه. در ویدیو زیر که یک صدای طنز روی آن گذاشتم ببینید که آیا درست تونستید حدس بزنید.

 

Leave a Comment