خالق تجربه‌های شگفت انگیز

طراح [ آثار، دکور، محصولات و تبلیغات مبتنی بر ] خطای دید

از سال ۱۳۹۰ 

 

شاید فکر میکنید خطای دید صرفاً همان عکس هایی است که در اینترنت و شبکه های اجتماعی پخش می شوند. همان عکس هایی که زیرشان نوشته با چشمانی چنین خطا کار یکدیگر را قضاوت نکنیم! اما به هیچ وجه اینطور نیست. امروز بعد از این سالها تحقیق و انجام پروژه های متفاوت دریافتم که هیچ تجربه ای بدون خطای دید وجود ندارد. مثل همین حس خنکای نعنا!

خطای دید تنها یک اسم است که ما بر روی ویژگی های ادراکی که به خوبی نمیتوانستیم تحلیلشان کنیم، گذاشتیم. ولی امروز با شناخت آنها میتوانیم تجربه هایی بهتر، از تمام پدیده ها داشته باشیم.

Shopping Basket